Plan wychowawczy

05-02-2013

Szkoła w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, umożliwia im wszechstronny i harmonijny rozwój, kieruje się troską o ich postawę moralną i obywatelską. Uczniowie są zachęcani do wysiłku i pracy nad sobą, a ich osiągnięcia są dostrzegane i doceniane. W procesie wychowania uczestniczą rodzice i wszyscy nauczyciele, a podejmowane działania są jednolite i spójne. Szkoła jest instytucją demokratyczną i praworządną, krzewiącą postawy twórcze i stawiającą wobec swoich wychowanków wysokie wymagania. Przygotowuje swoich uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

I. ZADANIA SZKOŁY

1.     Wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia.

2.      Tworzenie klimatu szkoły ukierunkowanej na człowieka.

3.      Akcentowanie podmiotowości ucznia.

4.     Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

5.      Oferowanie nowoczesnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia.

6.      Nauka języków obcych i wykorzystanie technologii informacyjnej.

7.     Rozwijanie zainteresowań i uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

8.     Podejmowanie działań promujących szkołę.

II. CELE  PRACY  WYCHOWAWCZEJ  SZKOŁY

Szkoła kształtuje w swoich wychowankach:

1.      Motywację i dociekliwość, jako podstawy do pracy nad sobą, odkrywania osobistych możliwości i deficytów.

2.     Motywację, wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, ich hierarchizacji i dokonywania wyborów w każdej sytuacji.

3.     Umiejętność określania osobistych potrzeb i interesów oraz ich zaspokajania na zasadzie godzenia dobra własnego z dobrem innych.

4.     Umiejętność konstruktywnego, realistycznego określania osobistych celów życiowych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

5.     Umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za siebie i za efekty swojego postępowania wobec innych.

6.     Szacunek dla dobra wspólnego w społeczności szkoły i w innych społecznościach, w których przyjdzie im funkcjonować.

7.     Umiejętności niezbędne do przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w demokratycznym państwie, zgodnie z przekazem tradycji kulturowej i poczucia więzi z otoczeniem społecznym ( rodzina, środowisko lokalne, region, państwo).

8.      Umiejętności umożliwiające rozpoznawanie i wyrażanie osobistych możliwości, potrzeb, zachowań i postaw w sytuacjach społecznych oraz komunikowania się z innymi ludźmi oraz ich rozumienia.

9.     Postawy prospołeczne i umiejętności wchodzenia w konstruktywne relacje na terenie szkoły rozumianej jako wspólnota nauczycieli i uczniów, formy samorządności w szkole – Samorząd Uczniowski jako partner Rady Pedagogicznej.

III. KIERUNKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.     Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności szkolnej i lokalnej.

2.     Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

3.     Wychowanie do pracy – kształtowanie właściwych postaw wobec przyszłych obowiązków zawodowych, szacunek dla pracy i kult pracy jako wartości.

4.      Wychowanie tolerancyjne – światopoglądowe i religijne ( kontynuowanie dziedzictwa kultury polskiej i europejskiej).

5.     Kształtowanie postawy służby wobec drugiego człowieka – szacunku dla innych, uczestnictwo w działalności charytatywnej na rzecz innych, wolontariat.

6.      Wychowanie zdrowotne –                                                                                                                     a) walka z przejawami patologii społecznej wśród młodzieży z uwzględnieniem problemów narkomanii i alkoholizmu oraz przemocy w szkole

b)promocja zdrowego stylu życia- zdrowe odżywianie, wczesna inicjacja seksualna, wczesne macierzyństwo, walka ze stresem, racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego

7.     Uwrażliwienie uczniów na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego.

8.     Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych.

9.     Kształtowanie postaw asertywnych – zdolności do pełnego, otwartego, uczciwego i stanowczego komunikowania swoich poglądów, uczuć i postaw, w taki sposób, aby nie lekceważyć uczuć czy przekonań rozmówcy.

10.  Wdrażanie i rozwijanie zasad dobrego zachowania w szkole i poza szkołą uwzględniając zasady savoir-vivre’u , a w szczególności:

o    a.       kulturę zachowania,

o    b.       kulturę języka,

o    c.        estetykę wyglądu,

o    d.       umiejętność współżycia i współdziałania w zespole klasowym, jego integracja oraz szacunek i życzliwość wobec nauczycieli i uczniów.

Kultura zachowania uczniów:

 • §          używanie zwrotów grzecznościowych wobec nauczycieli („pan/pani profesor”, „pan/pani magister”, „pan/pani inżynier”, „proszę siostry/księdza”),
 • §          stosowanie odpowiednich form pozdrowień wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych przy zachowaniu właściwej postawy,
 • §          przestrzeganie właściwych zasad zachowania w salach, w czasie lekcji i na korytarzach w czasie przerw:
      • – zakaz żucia gumy i przyklejania jej do ławek,
      • – dosuwanie krzeseł do ławek po zakończeniu zajęć,
      • – dbanie o czystość w sali, sprzątanie papierów, opakowań itp.,
      • – zakaz wyjmowania i korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji,
      • – korzystanie z wszelkich urządzeń, telekomunikacyjnych może odbywa się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia,
      • – zakaz spożywania posiłków w trakcie prowadzonych zajęć,
      • – przestrzeganie zakazu palenia papierosów w szkole i wokół szkoły oraz zakazu wnoszenia na teren szkoły alkoholu, innych używek oraz niebezpiecznych narzędzi.

Kultura języka uczniów:

   • dbanie o piękno polskiej mowy (polszczyzny) i zakaz używania zwrotów wulgarnych
   • organizowanie prelekcji i konkursów promujących kulturę języka.

Estetyka wyglądu uczniów:

§          na terenie szkoły obowiązuje skromny strój uczniowski:

 • – zakaz pokazywania gołych brzuchów, ramion, pleców i głębokich dekoltów
 • – zakaz noszenia zbyt krótkich spódniczek i spodenek,
 • – w szkole obowiązuje noszenie zmiennego obuwia, typu trampki, tenisówki na jasnej podeszwie oraz zakaz noszenia klapek ze względów bezpieczeństwa,
 • – na terenie szkoły obowiązuje stosowny delikatny makijaż, fryzura i biżuteria,
 • – zakaz noszenia czapek w szkole.

9.       Poszanowanie wspólnej i cudzej własności:

 • §          poszanowanie mienia szkoły, dbałość o wyposażenie sal, szatni, sanitariatów oraz sprzęt szkolny,
 • §          poszanowanie własności kolegów i koleżanek,
 • §          zakaz przywłaszczania cudzej własności.

IV. ROLA  NAUCZYCIELI  W  PROCESIE  WYCHOWAWCZYM

1.      Nauczyciele – wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie opieki nad uczniami.

2.      Uczniowie wymagający opieki są objęci odpowiednimi, dostępnymi formami opieki (karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz indywidualne potrzeby edukacyjno – terapeutyczne).

3.     Nauczyciel kształtuje u swoich uczniów zrozumienie i akceptację dla wartości wychowawczych przyjętych w szkole.

4.     Zna środowisko rodzinne wychowanków i ich potrzeby.

5.      Nauczyciel komunikuje się z uczniami w sposób otwarty, zawsze pamięta o kulturze języka.

6.      Wprowadza wychowanków w świat kultury i cywilizacji.

7.     Wychowawca klasy czuwa nad frekwencją uczniów. Wszelkie rozliczenia nieobecności ucznia mogą być dokonywane tylko poprzez usprawiedliwienia wpisane do zeszytu ucznia.

8.     Nauczyciele stawiają wymagania i konsekwentnie egzekwując, dążą do tego, aby uczniowie sami wypracowali osobiste motywacje.

9.      Są gotowi wspierać uczniów w kłopotach osobistych.

10.   Są gotowi poświęcać uczniom swój czas i uwagę.

11.   W kontaktach z uczniami traktują ich podmiotowo, nie manipulują nimi, nie realizują osobistych potrzeb.

12.  Współdziałają z nauczycielami uczącymi w ich oddziale, uwzględniając i koordynując ich działania w ramach zespołów przedmiotowych

V. PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

Szkoła dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

1.     Szkoła bada zainteresowania kandydatów i uczniów swoją ofertą edukacyjną.

2.     Prowadzona jest promocja szkoły, wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów.

3.     Szkoła prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku.

4.     Zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach oraz propozycjach środowiskowych, regionalnych i innych. Opracowuje propozycję działalności pozalekcyjnej w odniesieniu do potrzeb i zainteresowań społeczności szkolnej.

5.     Szkoła podnosi poziom nauczania – doskonali poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej, kształtuje właściwe umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy – promuje uczniów zdolnych ( system stypendium i nagród, współpracuje z innymi szkołami w kraju i za granicą, program pracy z uczniem zdolnym i pomaga uczniom potrzebującym wsparcia ze względu na różne uwarunkowania- psychofizyczne, środowiskowe- socjalne i rodzinne.)

6.     Obserwuje losy absolwentów – włącza ich w życie szkoły, modyfikuje i zmienia profil nauczania w zależności od potrzeb i uwarunkowań rynku pracy czy dalszego kształcenia w szkołach wyższych.

VI. STATUT I REGULAMIN SZKOŁY ZAWIERAJĄ  TREŚCI WYCHOWAWCZE SZKOŁY.

VII. W SZKOLE ISTNIEJE HARMONOGRAM IMPREZ, SPOTKAŃ Z UCZNIAMI, RODZICAMI, POGADANEK I SZKOLEŃ.

VIII. SZKOŁA KULTYWUJE ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE.

IX. SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z RODZICAMI, SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM, TWORZY ZASADY FUNKCJONOWANIA  ORAZ OKREŚLA ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

X. ZADANIA  PEDAGOGA SZKOLNEGO:

1.     Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.     Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Monitorowanie postępów uczniów drugorocznych.

3.     Profilaktyka pedagogiczno – psychologiczna  (analiza oraz współtworzenie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i  Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych oraz pomoc w ich realizacji).

4.     Profilaktyka w zakresie patologii społecznej.

5.     Indywidualna i grupowa pomoc psychoterapeutyczna.

6.     Pomoc w organizowaniu lekcji wychowawczych.

7.      Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

8.      Prowadzenie poradnictwa dla rodziców i udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym.

9.      Rozpoznawanie bieżących problemów i zagrożeń.

10.  Diagnozowanie warunków materialnych i sytuacji rodzinnej uczniów naszej szkoły.

XI. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jako organ przedstawicielski wszystkich uczniów uczestniczy w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły. Do jego zadań w tym zakresie należy:

a)    podejmowanie działań w ramach swoich kompetencji określonych w Statucie Szkoły, dotyczących realizacji zadań wychowawczych,

b)    realizowanie postanowień Statutu Szkoły w zakresie praw i obowiązków uczniów,

c)     organizowanie uroczystości i imprez szkolnych

d)    inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych np. charytatywnych, samopomocy koleżeńskiej itp.,

e)    współpraca z samorządami innych szkół oraz Młodzieżową Radą Miasta,

f)     przygotowanie gazetek szkolnych,

g)    współpraca z mediami lokalnymi

 

XII. RODZICE, RADA RODZICÓW:

Zadaniem rodziców i Rady Rodziców jest współdziałanie ze szkołą w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rodzice utrzymują stałe kontakty z wychowawcami, pedagogiem i dyrektorem szkoły. W ramach długofalowej profilaktyki dydaktycznej i wychowawczej uczestniczą w spotkaniach między innymi z przedstawicielami władz lokalnych, poradni zawodowych, policji, lekarzami i innymi organizacjami wspierającymi działania szkoły.

XII. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Biblioteka jest pracownią szkolną, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów , zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela , popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie. W szczególności realizuje następujące cele:

1.      Zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych.

2.      Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

3.     Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej, realizowane przez nauczycieli, koła zainteresowań oraz inne organizacje szkolne.

4.     Dobór odpowiednich lektur.

5.     Lekcje biblioteczne zapoznające z biblioteką i zachęcające do czytania.

6.      Zakup prasy młodzieżowej.

7.     Wystawy okolicznościowe.

XIII. ZADANIA  CENTRUM MULTIMEDIALNEGO: Multimedialne Centrum Informacyjne wspiera pracę wychowawczą szkoły:

1.      Centrum pomaga uczniom w dotarciu do potrzebnych informacji.

2.     Przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w informacyjnym społeczeństwie.

3.       Uczeń przejmuje odpowiedzialność za swoje samokształcenie i samowychowanie.

4.      Centrum propaguje nowoczesną technologię kształcenia.

5.      Inspiruje twórczość własną uczniów, budzi ich kreatywność.

6.      Zaspokaja potrzeby pozanaukowe uczniów (rozwijanie zainteresowań).

7.      Przygotowuje uczniów do krytycznego odbioru dóbr kultury.

8.     Uczula na potrzebę poszanowania własnego zdrowia, szczególnie w zakresie higieny pracy umysłowej.  

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA PALENIA PAPIEROSÓW W SZKOLE

1.     Przepisy prawne obowiązujące w Polsce bezwzględnie zakazują palenia papierosów  we     wszystkich typach szkół.

2.     Uczeń zobowiązany jest ponadto do unikania biernego palenia papierosów. Bierne palenie to przebywanie bez wyraźnej, uzasadnionej potrzeby w zadymionych pomieszczeniach.

3.     Jeżeli nauczyciel stwierdzi fakt palenia przez ucznia papierosów, zgłasza ten fakt wychowawcy.

4.     Jeżeli taki wypadek miał miejsce po raz pierwszy, to uczeń jest zobowiązany do przygotowania referatu na temat szkodliwości palenia i wygłoszenia go na godzinie wychowawczej

5.     W przypadku powtórnego przewinienia wychowawca kieruje ucznia do pedagoga szkolnego lub zastępcy dyrektora. Pedagog zleca uczniowi wykonanie prac porządkowych na terenie szkoły lub innych, związanych z profilaktyką uzależnień. Wychowawca może obniżyć uczniowi ocenę z zachowania.

6.     Uczeń złapany po raz trzeci na paleniu papierosów jest kierowany do Dyrektora Szkoły. Do szkoły wzywani są rodzice/opiekunowie ucznia. Dyrektor przeprowadza z nimi rozmowę oraz ustala rodzaj i zakres prac do wykonania przez ucznia. Wychowawca obniża mu ocenę z zachowania.

7.     Jeżeli powyższe działania nie przyniosą oczekiwanych efektów i uczeń zostanie jeszcze raz złapany w sytuacji jednoznacznie wskazującej na czynne palenie papierosów to Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o usunięciu ucznia ze szkoły.

8.     Wychowawca klasy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym wszystkie przypadki palenia papierosów

 

XIII. Wzorcowy model wychowanka:

Zakłada się, że w wyniku systematycznego i spójnego działania uczeń (absolwent) będzie:

           wyposażony w wiedzę i użyteczne w życiu umiejętności

           gotów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za swoją przyszłość

           z szacunkiem odnosił się do swojego państwa i dbał o jego dobro

           szanował polskie dziedzictwo kulturowe i będzie otwarty na wartości kultur Europy

           przygotowany do wypełniania swych obowiązków rodzinnych i obywatelskich

           poczuwał się do odpowiedzialności za zdrowie własnych i innych

           szanował godność własną oraz innych

Comments are closed.