Historia szkoły

05-02-2013

Historia szkoły, noszącej obecnie nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, sięga 1969 roku, kiedy Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołał Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla Pracujących Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego w Częstochowie. Szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno- wychowawczą w dniu l września 1969 roku.
Do 30 czerwca 1973 roku siedzibą szkoły i jednocześnie internatu była nadbudowana część hotelu robotniczego W.P.B.M. przy ulicy Kopernika 38. Dyrektorem szkoły mianowano wówczas mgr. Jana Perygę.
W pierwszym roku działalności instytucji naukę rozpoczęło 310 uczniów w 10 oddziałach o specjalnościach:
– monter wewnętrznych instalacji budowlanych,
– betoniarz – zbrojarz,
– murarz,
– cieśla,
– elektromonter.
W roku szkolnym 1971/72 z inicjatywy dyrekcji W.P.B.M. powstało Technikum Budowlane dla Pracujących, kształcące kadry dozoru technicznego dla przedsiębiorstwa. Nowo otwarta klasa technikum liczyła 45 słuchaczy. W tym samym roku w szkole rozpoczął działalność jedyny w mieście Zespół Pieśni i Tańca „Korowód”.
4 września 1973 roku uroczyście oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ul. ZWM, wybudowany w rekordowym tempie 8 miesięcy. W nowym budynku dla ponad 1000 uczniów przygotowano 15 nowocześnie wyposażonych sal lekcyjnych, w tym 11 pracowni przedmiotowych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, a także największą w Częstochowie salę gimnastyczną o powierzchni powyżej 525m2.
W roku szkolnym 1974/75 przekazano do użytku nowy internat dla 500 wychowanków.
W tym samym roku (28.09.1974) nadano Zespołowi Szkół Budowlanych imię Jana Krasickiego oraz wręczono sztandar ufundowany przez Kombinat Budowlany „Śląsk – Północ”, Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej i Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych.
W marcu 1978 roku nastąpiło uroczyste otwarcie basenu kąpielowego z sauną.
W latach 70-tych i 80-tych szkoła stała się ważną placówką przygotowującą kadry dla Kombinatu Budowlanego „Śląsk- Północ”.
W murach szkoły gościły wielokrotnie delegacje zagraniczne.
W czerwcu 1977 roku placówka nawiązała stałą współpracę z Instytutem Techniki Uniwersytetu w Dreźnie, polegającą na wymianie doświadczeń, stałych corocznych wizytach przedstawicieli Instytutu Techniki w szkole oraz wizytach i praktykach z przedmiotów zawodowych studentów niemieckich.
Od 1984 do 1990 roku uczniowie pod opieką instruktorów przedmiotów zawodowych odbywali miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe w NRD, a od 1986 r. również w Czechosłowacji.
W roku szkolnym 1991/92 rozpoczęło działalność XII Liceum Ogólnokształcące, a od roku szkolnego 1993/94 placówka zaczęła funkcjonować pod nazwą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego.
Przez cały ten okres, aż do momentu połączenia szkół, czyli do l września 2002 roku dyrektorem naczelnym był mgr Jan Peryga

Dnia l września 2002 roku decyzją Rady Miasta nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego z Zespołem Szkół Zawodowych im. T. Kościuszki.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki decyzją Ministra Oświaty rozpoczął działalność oświatową z dniem l września 1966 roku pod nazwą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca Nr 2.
Placówka kształciła młodocianych robotników różnych specjalności. Ukończenie nauki uwieńczone zdanym egzaminem z praktycznej nauki zawodu organizowanym przez zakład pracy wspólnie ze szkołą, dawało uczniowi tytuł robotnika wykwalifikowanego lub według nomenklatury Cechu Rzemiosł- czeladnika.
Przez pierwsze pół roku istnienia Z.S.Z.D. Nr 2 mieściła się w budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej Nr 1 przy ul. Jasnogórskiej 17. Dyrektorem obydwu szkół był mgr inż. Stanisław Tkacz.
Z dniem l stycznia 1967 roku powołano odrębną dyrekcję i szkoła została przeniesiona do budynku przy ulicy Garncarskiej 6/8, gdzie mieściła się Zasadnicza Szkoła Metalowa. W celu zaspokojenia potrzeb lokalowych placówka otrzymała dodatkowy budynek przy ulicy Kościuszki 15 (dziś już nieistniejący).
Pierwszym dyrektorem Z.S.Z.D. Nr 2 był mgr Józef Kalus, a zastępcą dyrektora mgr Tadeusz Janik, który na mocy decyzji Kuratorium Szkolnego w Katowicach został powołany na stanowisko dyrektora szkoły z dniem l lutego 1970 roku.
W latach 1970 – 1972 przy Z.S.Z.D. Nr 2 istniała administracyjnie objęta tą samą dyrekcją Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „lnstal”.
17 stycznia 1969 roku Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” w Zabrzu zawarło umowę z dyrekcją Z.S.Z.D. Nr 2 o kształceniu kadr dla potrzeb przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową z dniem 1 września 1969 roku utworzono dwie klasy o specjalnościach mechanik maszyn i monter konstrukcji stalowych, które stały się początkiem Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących „Mostostal” w Częstochowie.
Dnia 14 stycznia 1974 roku Z.S.Z.D. Nr 2 została przeniesiona w całości do większego budynku przy ulicy Kościuszki 10, w którym mieściły się wcześniej warsztaty Technikum Włókienniczego.
W 1974 roku do Z.S.Z.D. Nr 2 przyłączono Zasadniczą Szkolę Zawodową Cementowni ,,Rudniki”, która do tej pory działała przy zakładzie przemysłowym. Dnia 1 września 1975 roku weszło w życie zarządzenie Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Mechaniczno – Budowlanych w Częstochowie, w skład którego weszły wszystkie dotychczasowe szkoły, a 15 lutego 1980 roku w skład zespołu szkolnego weszła Zasadnicza Szkoła Przyzakładowa PKP.
Od 1 września 1990 do 31 sierpnia 1992 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno- Budowlanych pełniła mgr Stanisława Zymek.
W związku z przekazaniem przez Kuratorium Oświaty i Wychowania budynku Kombinatu Budowlanego przy ul Bór 61, szkoła zyskała nową siedzibę. Od roku szkolnego 1991/92 dzieliła lokal z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną i Wojewódzką Poradnią Wychowawczo- Zawodową.
W 1992 roku dyrektorem szkoły został mgr inż. Stanisław Radosz, a wicedyrektorami: mgr Stanisław Dzwonnik, mgr Aleksander Brdąkała oraz mgr inż. Lidia Policińska. Dnia 1 września 1992 roku szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. W dniu l września 1993 roku i później w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr l rozpoczęły pracę szkoły średnie:
1. technika da młodzieży:
– technikum transportu, specjalność: ruch i przewozy kolejowe,
– technikum hotelarskie,
– technikum technologii drewna, specjalność:meblarstwo,
2. technika dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:
– technik obuwnik, specjalność: modelarstwo obuwia,
– technik technologii drewna, specjalność: meblarstwo,
– technik technologii żywienia, specjalność:żywienie zbiorowe,
3. liceum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:
– liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Dnia 19 kwietnia 1996 roku odbyła się obrona prac dyplomowych, a w maju 1996 roku po raz pierwszy w historii szkoły młodzież zdawała egzamin dojrzałości.
Dnia 1 września 1999 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Patronem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 został Tadeusz Kościuszko.
Na konferencji plenarnej w dniu 19 sierpnia 2002 roku Rada Pedagogiczna wysunęła propozycję nadania połączonym szkołom nazwy: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, a Rada Miasta propozycję przyjęła i wydała decyzję o restytucji nazwy. Dyrektorem placówki mianowano mgr. Stanisława Dzwonnika.

W chwili obecnej w skład Z.S.T. i O. im. S. Żeromskiego wchodzą:

3-letnie XII Liceum Ogólnokształcące, w którym funkcjonują następujące klasy:

  • humanistyczno – społeczna,
  • matematyczno – informatyczna,
  • informatyczna,
  • przyrodnicza,
  • europejska.

4-letnie Technikum Nr 6, które kształci uczniów w kierunkach:

  • budownictwo,
  • hotelarstwo,
  • ochrona środowiska
  • organizacja usług gastronomicznych

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, która kształci w kierunku:

  • fryzjer

Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 1190 uczniów, w tym do liceum 557, do technikum 497, a do szkoły zawodowej 140. Grono pedagogiczne liczy 94 nauczycieli.

Comments are closed.