Program profilaktyki

05-02-2013

 
SZCZEGÓŁOWE CELE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNEGO PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA
–  Sposoby radzenia sobie ze stresem ·         Prezentacja w klasach maturalnych programu edukacyjnego „STRES POD KONTROLĄ”·         Prezentacja technik i sposobów radzenia sobie ze stresem ·         Uczeń zna objawy stresu, jest świadomy zagrożeń dla zdrowia związanych ze stresem·         Uczeń zdobywa umiejętność kontrolowania reakcji stresowych·         Uczeń poznaje podstawowe ćwiczenia relaksacyjne: oddechowe i redukujące napięcia fizyczne 
    3. DZIAŁANIA INTEGRACYJNE ·         Przeprowadzenie w klasach pierwszych zajęć integracyjnych służących lepszemu poznaniu się uczniów i nauczycieli·         Integracja z osobami niepełnosprawnymi – zajęcia w ramach lekcji wychowawczych·         Szkolenie członków Rady Pedagogicznej na temat przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym wśród uczniów ·         Uczeń potrafi zrozumieć na czym polega podmiotowość wzajemnych relacji·         Kształtuje u siebie umiejętność samopoznania i samoakceptacji·         Potrafi komunikować się z rówieśnikami i osobami dorosłymi·         Efektywnie współdziała w zespole
     4. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ ·         Zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie” i lekcji wychowawczych·         Czym grozi picie alkoholu·         Ryzyko związane z paleniem papierosów·         Narkomania·         Nadużywanie leków·         Szkolenie z udziałem przedstawicieli „Powrotu z U” lub  „Monaru”·         Filmy wideo, ulotki, prelekcja, praca w grupach ·         Uczeń poznaje mechanizm uzależnienia·         Ma świadomość, że alkohol nie tylko jest zagrożeniem dla zdrowia ale ponadto stanowi źródło wielu trudnych problemów społecznych, przestępstw i wypadków·         Uczeń dowiaduje się, że palenie papierosów jest najczęstszą przyczyną chorób i przedwczesnych zgonów·         Uczeń ma świadomość na czym polega uzależnienie fizyczne i psychiczne od narkotyków, wie jakie są skutki społeczne
   5. KONSEKWENCJE RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH (HIV, AIDS, choroby weneryczne) ·         Pogadanki, filmy wideo, zajęcia warsztatowe na lekcjach wychowawczych i „Wychowania do życia w rodzinie”·         Konkurs wiedzy o AIDS·         Światowy dzień walki z AIDS – rozdawanie ulotek  ·         Uczeń posiada wiedzę na temat wirusa HIV i chorób oportunistycznych – AIDS·         Zna drogi zakażenia wirusem HIV·         Dostrzega związek stylu życia z ryzykiem zakażenia: narkomania, homoseksualizm, wczesna inicjacja seksualna·         Ma ukształtowaną właściwą postawę wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS·         Posiada podstawową wiedzę na temat chorób wenerycznych
    6. KSZTAŁTOWANIE POSTAW I ZACHOWAŃ ZGODNYCH Z SYSTEMEM WARTOŚCI OKREŚLONYM W PLANIE WYCHOWAWCZYM I STATUCIE SZKOŁY ·         Lekcje wychowawcze prezentujące normy społeczne i system wartości zawarty w dokumentach wychowawczych i dydaktycznych szkoły. ·         Uczeń przestrzega zasad zachowania określonych w Statucie i PROGRAMIE WYCHOWAWCZYM szkoły·         Wie jakie są zasady dobrego wychowania oraz zna prawa i obowiązki ucznia·         Zna system kar i nagród obowiązujący w szkole.·         Dba o wspólną własność (mienie szkoły).·         Zachowuje czystość i porządek·         Nie używa wulgarnego słownictwa ·         Rozumie takie pojęcia jak: Odpowiedzialność, obowiązkowość, asertywność, kreatywność, solidarność i stosuje je w życiu·         Potrafi przeciwdziałać agresji i nietolerancji
    7. POMOC UCZNIOM DYSLEKTYCZNYM Organizowanie·         Zajęć dla dyslektyków, dysortografików z udziałem przedstawicieli Poradni Psychologiczno Pedagogicznej·         Ćwiczenia indywidualne·         Szkolenia dla nauczycieli ·         Uczniowie dyslektyczni nie czują się napiętnowani·         Znają swoje prawa i obowiązki określone w wyniku badania w poradni·         Mają możliwość udziału w zajęciach korekcyjno-wyrównawczych
   8. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ·         Ustalenie i przyjęcie zasad i reguł postępowania obowiązujących w szkole(statut, plan wychowawczy, przepisy prawa, zapoznanie z nimi uczniów, rodziców, nauczycieli i personel placówki·         Ustalenie kanałów komunikacji między poszczególnymi podmiotami np. „Skrzynia pytań i problemów”, lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami·         Kontakt z instytucjami które mogą udzielić specjalistycznej pomocy. Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, Policja, Straż miejska ·         Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki·         Wiedzą do kogo mogą się zwrócić w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami.·         Uczniowie mogą zapoznać się ze sposobami rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych·         Przedstawiciele samorządu szkolnego mogą reprezentować ucznia i podjąć próbę mediacji w sporze z nauczycielem·         Uczniowie uzyskują informację, adresy i telefony instytucji statutowo zajmujących się pomocą w przypadkach konfliktów rodzinnych jak np. Towarzystwo Ochrony Praw Dziecka TPD itp.
    9. USTALENIE SYSTEMU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO ·         Opracowanie programu „Bezpieczna Szkoła”·         Plan ewakuacji szkoły·         Szkolenie BHP i p.poż. dla grona pedagogicznego i personelu szkoły·         Zajęcia z przysposobienia obronnego ·         Dyrektor szkoły, nauczyciele i uczniowie potrafią reagować zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami postępowania w przypadku sytuacji trudnej lub dramatycznej ·         Uczniowie bez paniki mogą opuścić budynek szkoły. znają usytuowanie wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu p. poż. Itp. ·         Potrafią nawiązać szybki kontakt z instytucjami które mogą udzielić specjalistycznej pomocy.

 

Comments are closed.