„Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”

03-06-2018

 

 

Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.06.2018 r.
Całkowita wartość projektu to 3 823 455,00 zł, wydatki kwalifikowane 3 249 936,75 zł, wkład własny wynosi 573 518,25 zł.
Wykaz szkół zawodowych biorących udział w projekcie:


1) Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
2) Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta;
3) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
4) Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
5) Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej;
6) Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;
7) Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych;
8) Zespół Szkół Technicznych;
9) Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic częstochowskich szkół
zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne
warunki pracy. Doposażenie pracowni zostało zarekomendowane przez otoczenie społecznogospodarcze
szkół objętych wsparciem, w wyniku czego w pełni będzie odpowiadało
zapotrzebowaniu rynku pracy, zwiększając tym samym szanse absolwentów/ek częstochowskich
szkół zawodowych na zatrudnienie.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz
doposażenie 34 pracowni zawodu w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Wsparciem
w ramach projektu zostanie objętych 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach
realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.
Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów „szkolnictwo zawodowe”, z projektem pn.
„Zawodowa współpraca”.

Comments are closed.