„Stawiamy na rozwój”

25-10-2018

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenie ogólnego.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020 r.
Całkowita wartość projektu to 361 303,75 zł.
Wykaz szkół biorących udział w projekcie:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
2) III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego
3) V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
4) VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
5) XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 częstochowskich liceach
ogólnokształcących poprzez poszerzenie i dostosowanie oferty edukacyjnej do
indywidualnych potrzeb 272 uczniów/uczennic w zakresie wyrównywania i rozwijania
kompetencji kluczowych oraz poszerzenie bazy dydaktycznej tych 5 liceów poprzez
doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe, w tym prowadzonych metodą eksperymentu.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje
w nauczaniu kompetencji kluczowych z języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii
oraz geografii, warsztaty oparte na metodzie eksperymentu z fizyki, geografii, biologii,
matematyki i chemii oraz zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby
przedmiotowych zajęć i warsztatów.

Comments are closed.