ŻEROMSKI STAWIA NA MOBILNOŚĆ – MAMY KOLEJNY ZATWIERDZONY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO ERASMUS+ !

04-06-2019

Miło nam poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas pierwszych  technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: „Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej” (2019-1-PL01-KA102-062497) został zakwalifikowany przez Agencję Narodową Programu Erasmus+, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji. Praktyki przewidziane są w roku szkolnym 2020/2021. Jest to już 14 projekt, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mają możliwość praktykowania poza granicami kraju, zdobywając doświadczenie zawodowe wzbogacone o szkolenie BHP, elementy doradztwa zawodowego, kurs języka włoskiego oraz program kulturoznawczy.

Terminy praktyk:

 • 05.09.2020 – 03.10.2020 – informatycy
 • 03.10.2020 – 31.10.2020 – gastronomia
 • 10.04.2021 – 08.05.20121 – hotelarze i fryzjerzy

Dlaczego warto brać udział w tego typu przedsięwzięciu? Odpowiedź jest prosta: praktyki zagraniczne w Żeromskim to bezpieczne warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

 • szkolenie zawodowe
 • doświadczenie zawodowe
 • konfrontacja teorii z praktyką zawodową
 • obserwacja odmiennych technik pracy
 • obserwacja organizacji pracy w zagranicznym zakładzie
 • praca w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • trening kompetencji miękkich
 • liczne certyfikaty
 • trening języka angielskiego zawodowego
 • trening języka angielskiego życiu codziennym
 • nauka języka włoskiego
 • zwiedzanie Rimini
 • zwiedzanie San Marino
 • zwiedzanie Wenecji
 • poznanie odmiennej obyczajowości
 • pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
 • nowe doświadczenia
 • satysfakcja
 • zawiązanie nowych znajomości

Przypominamy, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów udziału w praktykach, jest on bowiem w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

PROJEKT nr: 2019-1-PL01-KA102-062497- Wiedza, umiejętność, język – europejski trening kompetencji zawodowych techników branży usługowej i informatycznej” realizowany w roku szkolnym 2020/ 2021 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Erasmus + / Akcja 1.

 1. Rekrutacją zostaną objęci uczniowie klasy III H, III G, III T, III F oraz III K roku szkolnego 2020/2021.
 2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
 3. Rekrutacja obejmuje:
  • napisanie testu z języka angielskiego,
  • – średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego dla klas H ,G w roku szkolnym 2019/2020 oraz średnią końcowo rocznych roku szkolnego 2019/2020 dla klas F, T oraz K
 4. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
 5. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły)
 6. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
 7. Uczeń zakwalifikowany do realizacji stażu nie może posiadać oceny niedostatecznej z przedmiotów ogólnokształcących na koniec semestru lub roku w zależności od terminu rekrutacji.
 8. Uczeń, który po terminie rekrutacyjnym poprzedzającym wyjazd na staż otrzyma na semestr lub koniec roku ocenę niedostateczną z przedmiotów ogólnokształcących zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych
 9. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
 10. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
 11. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 12. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
 13. . W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi dyrektor szkoły p. Stanisław Dzwonnik, koordynator projektu p. Urszula Martyka-Wiecha, kierownik kształcenia praktycznego p. Zbigniew Gajda oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II h, II g, II f, II t oraz II k ).

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego  rodzic/opiekun prawny   może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść  do dyrektora szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

Comments are closed.