24-10-2020

Informacja dla uczniów Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 1870) informuję, że zajęcia praktyczne realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie  odbywają się w formie wyłącznie zdalnej od dnia 26 października do 8 listopada 2020r. Dotyczy to również uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

Comments are closed.