Ogłoszenie o naborze „Zawodowa współpraca”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca 3” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

 

Comments are closed.