Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Realizując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. S. Żeromskiego w Częstochowie

Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

Inspektor ochrony danych / Zastępca inspektora ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Justyną
Sprychą lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych
Panią Panią Moniką Sławutą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W naszej szkole gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych.
Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te
wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie
dla jednostek systemu oświaty.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g).
Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6  st. 1 lit a).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez szkołę są:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Biuro Finansów Oświaty, Zespół Poradni  PsychologicznoPedagogicznych w Częstochowie, Bursa Miejska w Częstochowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Gmina Miasto Częstochowa / Miasto Częstochowa na prawach powiatu, ośrodki pomocy społecznej, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania, kuratorzy sądowi, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje wspierające rodzinę i system pieczy zastępczej, pracodawca, u którego odbywają się zajęcia praktyczne.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności Vulcan Sp. z o.o.,

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych
celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Prawa osób, których dane dotyczą

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000,
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt .

Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres
przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. W przypadku danych
osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości
przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa
do usunięcia danych.

Obowiązek oraz dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Comments are closed.