Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej https://zeromski.czest.pl/

Data publikacji strony internetowej: 1 maja 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 4 stycznia 2023

Oświadczenie sporządzono dnia: 22 września 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Wyłączenia

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe

  • Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony
  • Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony.
  • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.

Zgodność ze standardami

Na podstawie narzędzia Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), wynika, że strona internetowa https://www.zeromski.czest.pl spełnia wymagania w 100 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Ociepazsto@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343709552. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście od Alei Niepodległości 16/18.

Wejście zapewnia swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnością bez ograniczeń architektonicznych.

Pole manewru wokół głównego wejścia o wymiarach co najmniej 150 cmx 150 cm.

Utwardzona nawierzchnia przed wejściem głównym. Nawierzchnia o nachyleniu mniejszym niż 6%.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową. Płaszczyzna stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością i chodnika są na tym samym poziomie.

Dla osób na wózkach dostępne korytarze oraz pomieszczenia na parterze.

W budynku na parterze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

W budynku brak jest platform schodowych, wind i podjazdów.

Do budynku i wybranych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niedowidzących, takich jak pętle indukcyjne, opisy w języku Braille’a czy znaczniki Totupoint.

Data dokonania przeglądu 27.03.2024

Comments are closed.