^ Strona główna

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18 tel.34 370 95 52 e-mail:sekretariat@zeromski.czest.pl

Rok szkolny 2014/2015

Rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września o godzinie 8.30 na placu szkolnym.

 UWAGA! Uczniowie klasy II a LO

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów klasy II a LO odbędzie się 1 września 2014 roku o godzinie 9.50 na Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie (obok Pałacu Ślubów). Klasa wźmie udział w uroczystościach związanych z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Proszę o punktualne przybycie w strojach odpowiednich do uroczystości. Przewidywany czas zakończenia uroczystości 11.30.

Wyniki egzaminów zawodowych 2014

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 wydawane będą 29.08.2014 od godziny 9:00 w sekretariacie uczniowskim (pok. 19) 

Pomoc finansowa dla uczniów 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie szkoły mogą skorzystać z następujących form pomocy finansowej:

 

1. Wyprawka szkolna 2014/2015- wnioski składamy do 19.09.2014 w sekr. uczniowskim (pok.19)

To pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, która przewidziana jest dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum.         

- uczniowie u których w domu występuje:

sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność-długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania, lub w wyniku zdarzenia losowego.

- w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

- ponadto,to pomoc dla uczniów:             
• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,    
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,          
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,       
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Kwoty dofinansowania:   
390 złotych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej     
445 złotych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum

2. Stypendium szkolne- wnioski składamy do 15.09.2014  sekr. Uczniowski (pok.19)

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 456 zł netto (pod uwagę brane są dochody rodziny ucznia z miesiąca sierpnia 2014)


W ciągu całego roku szkolnego przyjmowane są również wnioski na zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to (nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.

Plan lekcji 2014/2105

Prosimy o zapoznanie się ze wstępną wersją planu lekcji na rok szkolny 2014/2015. Zmianie uległa numeracja sal lekcyjnych.

Nowy numer sali

Stary numer sali

 

Nowy numer sali

Stary numer sali

01

37B

38

60A

02

37A

45

A2

03

37

46

53

2

2

53a

4

4

47

54,

10

12

54A

25

30

48

55

28

A1

55A

29

38

49

56

30

39

56A

31

40

50

57

34

43

51

58

35

44

52

59

36

45

59a

37

46

53

60

46A

 

 

46B