^ Strona główna

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18 tel.34 370 95 52 e-mail:sekretariat@zeromski.czest.pl

Stypendium szkolne 2015/2016 dla uczniów z Częstochowy

Wnioski należy składać od 01.09.2015 - 15.09.2015r. w siedzibie szkoły.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest kryterium dochodowe
(za miesiąc sierpień 2015) - 456 zł netto/osobę,      
można składać również wnioski o dochodzie nieprzekraczającym 514 zł netto/osobę (osoby te uzyskają prawo do przyznania stypendium od miesiąca października 2015).

Wnioski do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie uczniowskim (gabinet 19)

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów klasy IV technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów: 
• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,      
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,            
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,  
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest      niepełnosprawność wymieniona wyżej,    

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2015/2016 proszę wykazać, średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok kalendarzowy 2013.

W programie Rządowym Wyprawka szkolna 2015/2016 mogą wziąć udział również uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne
(np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie).

 

Termin składania wniosków upływa dnia 18.09.2015

Plan lekcji 2015/2016

Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji na rok 2015/2016. Plan może jeszcze ulec zmianie.

Obowiązujące dzwonki:

Nr_lekcji

Czas trwania

1

8.00-8.45

 8.50-9.35

 9.40-10.25

10.35-11.20 

11.30-12.15 

 12.25-13.10

7

 13.20-14.05

14.15-15.00 

 15.10-15.55

10 

16.00-16.45 

11 

16.50-17.35 

12

 17.40-18.25 

Świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy

Wyniki egzaminu,  świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  wydawane będą  28 sierpnia (piątek ) w godzinach  od 12 do 15 w sekretariacie uczniowskim p.19. Od  31 sierpnia  wyniki i świadectwa będą wydawane codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 8-15

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolengo 2015/2016 w naszej szkole odbędzie się 1.09.2015 (wtorek) o godzinie 8.30 na placu szkolnym. Serdecznie zapraszamy.

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna odbędzie się 27 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.00