Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2021/2022  po raz kolejny będzie realizowany w szkole Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2021, który skierowany jest do uczniów:

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PKS):

  1. słabowidzących
  2. niesłyszących
  3. słabosłyszących
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6
  8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8.

Zwrot za zakup podręczników do kwoty 390 zł

dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej I stopnia Nr 4
dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej II stopnia Nr 4

Zwrot za zakup podręczników do kwoty  445 zł

dla uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Wnioski do pobrania w pierwszym tygodniu września 2021
w sekretariacie uczniowskim, pok. 19

Comments are closed.