Uwaga osoby pobierające stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

18-11-2019

Termin dostarczania faktur do szkoły (pokój nr 19)  upływa dnia 4.12.2019 roku

  1. Zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców za zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły potwierdzające, o udziale w zajęciach wychowania fizycznego. W  przypadku refundacji dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnym, wyrównawczych wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania wymagane jest zaświadczenie uczestnictwa w zajęciach.
  2. Przedstawione koszty uczestnictwa w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga poświadczenia tego faktu przez szkołę.
  3. Z uwagi na ulgi wprowadzone Zarządzeniem nr 2483.2018 z dnia 7 czerwca 2018r. Prezydenta Miasta Częstochowy nie będą uwzględniane faktury dotyczące kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych zameldowanych na terenie miasta Częstochowy.
  4. W celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.
    Zgodnie z załączonym wykazem wydatków w roku szkolnym 2019/2020 w I semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:

 

– zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2019r. do grudnia 2019r. – wg. wykazu wydatków kwalifikowanych,

– abonament internetowy – od września 2019r. do grudnia 2019 r.

Faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , pokój nr 4, tel. 34 372 42 04: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki w godz.  od 7.30 do 16.00, w piątki w godz.  od 7.30 do 15.00. email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

WYKAZ_wydatków_kwalifikowanych_2019_2020

 Zaśw_wychowanie_fizyczne

 

Comments are closed.