Uwaga Stypendyści !!!

16-11-2020

Rachunki o raz faktury w szkole będą przyjmowane w terminie
od 30.11.2020 do dnia 04.12.2020 w godzinach 8:00 – 15:00.

 Zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego, natomiast w przypadku dodatkowych zajęć sportowych oraz o charakterze edukacyjnym, wyrównawczym, wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka oraz okres uczestnictwa na zajęciach.

Poniesienie kosztu oraz uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę.

W celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.

Zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2020/2021 w I semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:
– zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.,

– abonament internetowy – od września 2020 r. do grudnia 2020 r. ,

– imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2020 r. do grudnia 2020 r. wynosi 200,00 zł

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i  rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń: długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu. Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji wyłącznie w Indywidualnej Karcie UczniaFakt ten musi być potwierdzony datą i czytelnym podpisem osoby tego dokonującej.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , pokój nr 20, tel. 34 372 42 20: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7,30 do 15,30, we wtorki w godz.  od 7,30 do 16,00, w piątki w godz.  od 7,30 do 15,00

Comments are closed.