Informacja dla uczniów klas maturalnych oraz absolwentów z lat ubiegłych.

21-12-2020

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. W roku 2021 egzamin maturalny będzie przeprowadzony tylko w części pisemnej.
2. Nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
3. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
a) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
b) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
4. Uczeń (absolwent), który chce przystąpić do egzaminów w części ustnej przekazuje tę informację pisemnie do dyrektora szkoły i dołącza do niej oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.
5. Zmian w deklaracji wstępnej uczeń (absolwent) może dokonać do 7 lutego 2021 r., jednak ze względu na harmonogram pracy zdalnej pracowników sekretariatu w czasie pandemii proszę o zgłaszanie się maturzystów w dniach 11-15 stycznia oraz 25-29 stycznia 2021r. do p. Justyny Kuci.
6. Maturzysta musi zgłosić się w sekretariacie uczniowskim i dokonać zmian w deklaracji, gdy:
a) Rezygnuje z przedmiotu dodatkowego,
b) Zmienia lub dodaje przedmiot dodatkowy (można zdawać maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych)
c) Składa deklarację i oświadczenie o przystąpieniu do egzaminów ustnych
7. Deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną (wówczas maturzysta nie musi nic zmieniać w deklaracji i zgłaszać się do sekretariatu uczniowskiego), gdy:
a) Nie rezygnuje z przedmiotu dodatkowego,
b) Nie zmienia przedmiotu dodatkowego
c) Nie dodaje przedmiotu dodatkowego
8. Uwaga! Wprost z Rozporządzenia wynika, że abiturient nie zdaje egzaminów ustnych i nie trzeba z tego powodu dokonywać zmian w deklaracji!

Comments are closed.