Zapytanie ofertowe

23-02-2021

Zapytanie ofertowe

na wykonanie badań lekarskich dla kandydatów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, których celem jest ocena możliwości podjęcia kształcenia z uwagi na stan zdrowia, a którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są lub mogą być narażeni na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia – stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,Prawo zamówień publicznych”.

ZLECENIODAWCA

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, 42-216 Częstochowa, Aleja Niepodległości 16/18

 OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiot zapytania: wykonanie badań lekarskich dla kandydatów do następujących szkół: Technikum nr 6, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4, Branżowa Szkoła II Stopnia nr 4 w następujących kierunkach kształcenia:

technik usług fryzjerskich, technikum,  BS II Stopnia, czynniki szkodliwe: wymuszone pozycje ciała, kontakt z preparatami chemicznymi i kosmetykami,

technik informatyk, technikum, czynniki szkodliwe: wymuszone pozycje ciała,

technik hotelarstwa, technikum, czynniki szkodliwe: wymuszone pozycje ciała,

technik żywienia i usług gastronomicznych, technikum, czynniki szkodliwe: wymuszone pozycje ciała, mikroklimat,

fryzjer – BS I Stopnia, czynniki szkodliwe: wymuszone pozycje ciała, kontakt z preparatami chemicznymi i kosmetykami.

Liczba przebadanych kandydatów uzależniona jest od wyników rekrutacji i może wynosić około 150 osób.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem rekrutacji – lipiec 2021, uczniowie przyjęci do szkoły w terminie późniejszym mogą  też być badani we wrześniu i październiku.

 TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, lub przesłać mailem w formie elektronicznej na adres: zsto@edukacja.czestochowa.pl
Termin złożenia oferty upływa dnia 10.03.2021r. do godz. 14.00.

 KRYTERIA OCENY OFERTY

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena. Oferta powinna określać cenę za całość zamówienia. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

OSOBA DO KONTAKTU

Zbigniew Gajda – Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSTiO

Tel: 343709561

Mail : zsto@edukacja.czestochowa.

Comments are closed.