„Mobilna szkoła – trampolina sukcesu”

01-03-2021

 

 

 

Od 1 marca b.r. rozpoczyna się rekrutacja do realizacji projektu ,,Mobilna szkoła – trampolina sukcesu” – Projekt nr:2020-1-PL01-KA116-087992. Chętni uczniowie z klasy II J i II U będą mogli podjąć starania o możliwość uczestnictwa  w czterotygodniowych praktykach zagranicznych w Rimini we Włoszech w ramach projektu.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

PROJEKT nr: 2020-1-PL01-KA116-078992- „Mobilna szkoła – trampolina sukcesu” realizowany w roku szkolnym 2020/ 2022 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w ramach programu Erasmus + / Akcja 1.

 1. W marcu 2021 r. rekrutacją zostaną objęci uczniowie obecnej klasy II J, II Rekrutacja dla obecnych klas II P , II T odbędzie się we wrześniu 2021 r.
 2. Uczestnictwo w rekrutacji jest dobrowolne.
 3. Rekrutacja obejmuje:
 • napisanie testu z języka angielskiego (wszystkie klasy),
 • średnią ocen śródrocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego dla klas II U, II J w roku szkolnym 2020/2021
 •  średnią ocen rocznych z klasy II z przedmiotów zawodowych w roku szkolnego 2020/2021 dla klas II T i II P oraz języka angielskiego zawodowego dla klasy II P.
 1. Lista główna zawierać może maksymalnie 10 nazwisk. Lista rezerwowa powinna składać się z co najmniej z 3 nazwisk.
 2. Wpływ na rekrutację mają informacje dotyczące zachowania ucznia objętego rekrutacją (ocena z zachowania, informacje otrzymane od wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły).
 3. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez ostatniego na liście głównej i pierwszego na liście rezerwowej ucznia, wartością dodaną jest informacja o sytuacji rodzinno-socjalnej ucznia.
 4. Uczeń zakwalifikowany do realizacji stażu nie może posiadać oceny niedostatecznej z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na koniec semestru lub roku, w zależności od terminu rekrutacji.
 5. Uczeń, który po terminie rekrutacyjnym, poprzedzającym wyjazd na staż otrzyma na semestr lub na koniec roku ocenę niedostateczną z przedmiotów ogólnokształcących, zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych.
 6. Uczniom podlegającym rekrutacji należy umożliwić wgląd do sprawdzonych prac z języka angielskiego.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwa koordynator projektu.
 8. Koordynator projektu wyznacza termin zebrania z zakwalifikowanymi uczestnikami w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia wyników rekrutacji.
 9. Zakwalifikowany uczestnik ma obowiązek poinformowania koordynatora projektu o niemożności odbycia stażu niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu.
 10. 13. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi p.o. dyrektora szkoły Izabela Laska, koordynator projektu p. Alicja Klecha, p. Aneta Paluch, p. A. Motyl, kierownik kształcenia praktycznego p. Zbigniew Gajda oraz wychowawca oddziału poszczególnych kierunków kształcenia (kl. II t, II j, II u, II p – w roku szkolnym 2020/2021).

 Procedura odwoławcza

 W przypadku zakwestionowania przez ucznia lub jego rodzica/opiekuna prawnego nie zakwalifikowania do udziału w stażu zagranicznym, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych , uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy zakwalifikowania do projektu.

 1. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez ucznia lub rodzica/ opiekuna prawnego . Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Uczeń lub jego rodzic/ opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 2 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Comments are closed.